Arrow Arrow

» Apoštolské Vianoce

27.12.2020 Vytlačiť stránku

Oslavovali Vianoce aj apoštoli? Jednoznačne, že pri narodení Ježiša nikto z nich nebol. Ak aj evanjelisti Matúš a Lukáš vo svojich textoch píšu o Ježišovom narodení, je zrejmé, že vedomosť majú sprostredkovanú - podľa všetkého Mária porozprávala apoštolom, ako to bolo s Jeho počatím a narodením. Ján apoštol o narodení Ježiša nepíše ani slovo - hoci bol Márii najbližšie - staral sa o Máriu po Kristovej smrti („Hľa, Matka tvoja“) a ak aj Mária spomínala Jeho narodenie - Ján vo svojom evanjeliu začína vznešene – „Na počiatku bolo Slovo...“ Pre neho je úplne najpodstatnejšie, že Slovo sa Telom stalo a prebývalo medzi nami. A všetky tie naše „ornamenty” okolo narodenia nie sú pre neho podstatné. Pre apoštolov je prvoradá Kristova Posledná večera, Smrť na kríži a Vystúpenie do neba. Práve toho boli svedkami a účastníkmi - nie Vianočnej noci, ale Veľkej noci - Kristovho víťazstva nad smrťou. Pravdou ale je, že aj im prišlo hľadieť do neba tak, ako hľadeli pred 33 rokmi Mudrci z Východu. Pred očami apoštolov sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. „A keď uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja muži v bielom odeve a povedali: ´Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.´” ( Sk 1,11) Ale vráťme sa k narodeniu Ježiša Krista. Zvesť o narodení teda spomína nebo – „Keď sa narodil Ježiš v Betleheme Júdovom za vlády Herodesa kráľa, aj mudrci z východu Slnka sa vydali do Jeruzalema... A uvidiac hviezdu sa zaradovali veľkou radosťou.” (Mt 2,10) Mudrci vzhliadli do neba... a zažili príchod Kráľa. Viem, že astrológia sa nepokladá za tú správnu vedomosť o svete a vesmíre - ale predsa - nie je celý svet a vesmír (a práve človek v ňom) stvorený za jasným a určeným cieľom? Vzhliadať do Neba je súčasťou ľudského života - veď „Nebesia hlásajú slávu jeho Mena”!


Počas tých mnohých a mnohých stáročí sa neustále rozširoval kult Vianoc. Svätý František potešil živým Betlehemom, z nemeckých krajov sa rozšíril vianočný stromček, Franz Gruber a Joseph Mohr skomponovali krásnu „Stille Nacht, heilige Nacht“, no a pre obchodníkov sa Vianoce stali najlepšou príležitosťou, ako na Vianociach dobre zarobiť. A v tomto roku „prišiel” nový koronavírus a s ním COVID-19... A veľa z toho, čo už bolo všeobecným zvykom a aj rozprávkovým scenárom Vianoc, sa „stratilo”. Nielen stromčekmi a betlehemami vyzdobené kostoly, nielen spevy „Tichej a svätej noci“, ale dokonca neboli ani bohoslužby, ani tie polnočné... Ako teda nahliadať na tento vianočný čas (a pripomeňme si tohtoročnú Veľkú Noc)? Lebo vskutku je (alebo bol?) to doteraz nepoznaný čas. Môže byť v ňom ukryté predsa len nejaké dôležité posolstvo?... Z prvotnej kresťanskej tradície vieme, že prví kresťania sa viac ako na spomienku na Ježišovo narodenie (ktorá sa v prvotnom spoločenstve zvlášť nespomína) pripravovali hlavne na druhý Kristov príchod - Parúziu. To je známe zvolanie - Maranatha - Príď Pane! (Zjv 22,20) Možno nás doba, ktorú práve žijeme, môže posunúť viac smerom k nebu - hľadieť do Neba - lebo nie spätná spomienka na Narodenie pred už viac ako 2000 rokmi, ale Druhý príchod Ježiša je práve tá realita viery, ku ktorej má teraz všetko smerovať a ku ktorej musíme vzhliadať. Ježiš príde! Nie ako Dieťa. Príde s Božskou slávou ako sudca a Pán celého Vesmíru. „Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka... a uvidia Syna človeka prichádzať s mocou a veľkou slávou. (Mt 24,29)


V štedrovečernú noc som sa vyšiel pozrieť na oblohu. Celý deň bolo nebo zamračené, a tak som si nebol istý, či uvidím nejaké hviezdy na nebi... Ale mraky sa rozostúpili a ja som uvidel na oblohe hviezdy. Jedna svietila silnejšie, tak sa mi zdalo, akoby bola bližšie. Prichádza teda čas pozerať do Neba a skúmať, či sa nepribližuje jedna z Hviezd. :-)

Boli ste už pozerať na hviezdy...?